Go Back   The Game Homepage Forums > Games featured on TheGameHomepage > Custom Levels

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-10-2013, 03:04 AM
Chelsea12345678
Guest
 
Posts: n/a
Default Điều khiển trn v lăng cho xe Focus

Cc bc cho em kiến về bộ điều khiển trn v lăng cho xe Ford Focus ny với, khng biết đ c xe bc no lắp hng ny chưa. Hng độc nh cc bc ) Cc bc cần tư vấn g cứ gọi cho em, em tư vấn nhiệt tnh, hết mnh cho ạ: 0988955655 ( em tn Hưng )Reply With Quote
  #2  
Old 04-10-2013, 04:31 PM
Gamer
Tin Can
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 3
nguyenpq2 is on a distinguished road
Default

D?CH V? CH?NG TH?C CH? KÝ S?
PH?N M?M KÊ KHAI THU? QUA M?NG - TVAN

T? khóa: D?ch v? dang ký ch? ký s? t?i H* N?i, ch?ng th?c ch? ký s? t?i H* N?i, ch? ký s? cho doanh nghi?p t?i H* N?i, ph?n m?m kê khai thu? qua m?ng - TVAN cho doanh nghi?p t?i H* N?i. Ch?ng th?c ch? ký s? t?i các qu?n huy?n trong th*nh ph? H* N?i, d?ch v? dang ký t?n noi t?i Qu?n Ba Dình, Qu?n Ho*n Ki?m, Qu?n Tây H?, Qu?n Long Biên, Qu?n C?u Gi?y, Qu?n D?ng Da, Qu?n Hai B* Trung, Qu?n Ho*ng Mai, Qu?n Thanh Xuân, Qu?n H* Dông, Th*nh ph? Son Tây, Huy?n Ba Vì, Huy?n Chuong M?, Huy?n Dan Phu?ng, Huy?n Dông Anh, Huy?n Gia Lâm, Huy?n Ho*i D?c, Huy?n Mê Linh, Huy?n M? D?c, Huy?n Phú Xuyên, Huy?n Phúc Th?, Huy?n Qu?c Oai, Huy?n Sóc Son, Huy?n Th?ch Th?t, Huy?n Thanh Oai, Huy?n Thanh Trì, Huy?n Thu?ng T*n, Huy?n T? Liêm, Huy?n ?ng Hòa.
An Giang, B* R?a-Vung T*u, B?c Liêu, B?c K?n, B?c Giang, B?c Ninh, B?n Tre, Bình Duong, Bình D?nh, Bình Phu?c, Bình Thu?n, C* Mau, Cao B?ng, C?n Tho*, D* N?ng*, D?k L?k, Dak Nông, Di?n Biên, D?ng Nai, D?ng Tháp, Gia Lai, H* Giang, H* Nam, H* N?i*, H* Tinh, H?i Duong, H?i Phòng*, H?u Giang, Hòa Bình, Th*nh ph? H? Ch* Minh*, Hung Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm D?ng, L?ng Son, L*o Cai, Long An, Nam D?nh, Ngh? An, Ninh Bình, Ninh Thu?n, Phú Th?, Phú Yên, Qu?ng Bình, Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi, Qu?ng Ninh, Qu?ng Tr?, Sóc Trang, Son La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Th?a Thiên-Hu?, Ti?n Giang, Tr* Vinh, Tuyên Quang, Vinh Long, Vinh Phúc, Yên Bái.

Nhân viên tu v?n, dang ký t?i doanh nghi?p.
0985088983 (Nguyê?n)
04 2323 0959
Sohoa.biz@gmail.com

CH? KÝ S? LÀ GÌ
Ch? ký s? l* m?t d?ng c?a ch? ký di?n t?. Thông tin c?a ch? ký di?n t? du?c mã hóa nh?m xác d?nh ch*nh xác thông tin ngu?i g?i v* file van b?n du?c d*nh kèm theo dó. Ch? ký s? d?m b?o thông tin trong van b?n du?c dúng ngu?n g?c v* to*n v?n d? li?u.

Ti?n *ch: N?p t? khai thu? qua m?ng Internet
Dây l* d?ch v? khá ti?n *ch cho doanh nghi?p t?i H* N?i, các doanh nghiêp ch? c?n ng?i trên máy vi t*nh d? n?p t? khai thu? g?i d?n co quan thu? m* không c?n ph?i g?i qua buu di?n (d? th?t l?c) ho?c d?n tr?c ti?p n?p ( m?t th?i gian).
Có 2 hình th?c n?p t? khai thu? qua m?ng:
Khai tr?c ti?p t?i c?ng thông tin ngh*nh thu?. (iHTKK)
Khai thông qua các nh* d?ch v? TVAN.

B?NG GIÁ CH? KÝ S? CHO DOANH NGHI?P

Thu? di?n t? Tax24
1.000.000/1 nam; 1.800.000/2 nam; 2.500.000/3 nam

Ch? ký s? Nacencomm-ca
990.000/1 nam; 1.790.000/2 nam; 2.490.000/3 nam

Ch? ký s? Viettel-ca
900.000/1 nam; 1.530.000/2 nam; 2.160.000/3 nam

Ch? ký s? Bkav-ca
999.000/1 nam; 1.798.000/2 nam; 2.498.000/3 nam

Ch? ký s? Vnpt-ca
999.000/1 nam; 1.798.000/2 nam 2.498.000/3 nam

Ch? ký s? Fpt-ca
990.000/1 nam; 1.790.000/2 nam; 2.480.000/3 nam

Ch? ký s? Ck-ca
999.000/1 nam; 1.798.000/2 nam; 2.498.000/3 nam

Ch? ký s? Safe-ca
990.000/1 nam; 1.790.000/2 nam; 2.490.000/3 nam

Ch? ký s? SmartSign-ca
900.000/1 nam; 1.530.000/2 nam; 2.160.000/3 nam

Don v?: d?ng

Khuy?n m?i: Khách h*ng doanh nghi?p thanh toán 3 nam s? du?c t?ng 1 Token tr? giá 500.000 d?ng v* t?ng thêm 09 tháng s? d?ng.

B?NG GIÁ TVAN CHO DOANH NGHI?P
1.000.000/1 nam; 1.850.000/2 nam; 2.500.000/3 nam

Don v?: d?ng

Khuy?n m?i: Khách h*ng doanh nghi?p thanh toán 3 nam s? du?c t?ng thêm 06 tháng s? d?ng.
***Mi?n ph* c*i ph?n m?m v* hu?ng d?n s? d?ng ch? ký s? t?i Doanh Nghi?p.
***Mi?n ph* công l?p d?t CAMERA giám sát cho doanh nghi?p.
C?m on Quý khách dã s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi!

SOHOA.BIZ

M?T S? D?CH V? KHÁC

Ch?ng thu s? cho khách h*ng doanh nghi?p.
Ch?ng thu s? cho khách h*ng cá nhân.
Ch?ng thu s? code Signing
Ch?ng thu s? SSL cho Web Server
Ch?ng thu s? h? th?ng
v* m?t s? d?ch v? h? tr? di?n t? khác
TIN CÙNG CH? D?

Ch? ký s? Tax24.
Ch? ký s? NACENCOMM.
Ch? ký s? VIETTEL.
Ch? ký s? BKAV.
Ch? ký s? VNPT.
Ch? ký s? FPT.
Ch? ký s? CK, OrigSign.
Nh?n L?p d?t, s?a ch? Wifi t?i H* N?i.
D? g? m? ngh? d?ng k?.
Nh?n l?p d?t, s?a ch?a camera giám sát t? xa.

Hotline da`n ky? di?ch vu?: 0985088983 - 0423230959 (Nguyê?n)
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Please support this website by checking out our sponsors!

All times are GMT. The time now is 10:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.