Go Back   The Game Homepage Forums > Games featured on TheGameHomepage > Games Discussion / High Scores

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-11-2013, 04:42 PM
lelocvungabc
Guest
 
Posts: n/a
Default Khoan gieng | Sua chua gieng Ha Noi - www.khoangienghoainam.net | 0984312258

CO S? KHOAN -S?A CH?A GI?NG HOÀI NAM
DI?N THO?I : 0984.312.258
D?A CH? : SN 15 NGÕ 192 -YÊN HÒA - C?U GI?Y - HÀ N?I
CHUYÊN S?A CH?A VÀ KHOAN M?I GI?NG DÂN D?NG VÀ CÔNG NGHI?P
?â?*ô?
Th?c hi?n công trình khoan gi?ng công nghi?p t?i N?i B*i
???d?
Ti?n d? , chu?n yêu c?u!
Th?c hi?n ph?c v? khách h*ng t?i khu v?c mi?n b?c, th?c hi?n khoan gi?ng theo h?p d?ng d?a t?ng, các lo?i d?a hình khó , c?ng , cam k?t b?o h*nh d*i h?n v?i d?ch v? khoan gi?ng c?a mình.
V?i d?ch v? khoan gi?ng gia dình,công nghi?p c?a co s?:
CO S? KHOAN - S?A CH?A GI?NG HOÀI NAM cam k?t v?i khách h*ng:
- Lo?i gi?ng khoan s? du?c tu v?n tru?c khi k* h?p d?ng v?i lo?i gi?ng khoan phù h?p nh?t
_Vi?c khoan gi?ng s? du?c thi công ch*nh th?c sau khi k?t thúc vi?c k* h?p d?ng v* báo giá.
- Don v? co quan có nhu c?u s? du?c c?p hoá don t*i ch*nh n?u yêu c?u
- H?p d?ng s? du?c k?t thúc dúng h?n cho khách h*ng, ch?u chách nhi?m n?u th?c hi?n không dúng h?p d?ng v? ch?ng lo?i ?ng , du?ng k*nh gi?ng dã du?c k* .
- Th?c hi?n b?o h*nh nhanh trong vòng 24h (t? khi có thông báo v? s? c? v? gi?ng khoan )
- Tu v?n v?n h*nh gi?ng trong quá trình b*n giao cho khách h*ng nh?m d?m b?o giá tr? s? d?ng cung nhu di?u kho?n b?o h*nh.
V?i d?i ngu th? chuyên nghi?p, ph?c v? nhanh v* nhi?t tình, gi*n khoan quay du?c thi?t k? g?n nh?, thi công nhanh g?n - s?ch. Quý khách yên tâm v? th?i gian ch?t lu?ng v* giá c?. Hãy liên h? v?i chúng tôi d? du?c tu v?n rõ r*ng, chi ti?t, chúng tôi s? kh?o sát khu v?c khoan gi?ng tru?c khi khoan d? cho ra ngu?n nu?c t?t nh?t
D?n v?i Chúng tôi b?n ho*n to*n yên tâm v? ch?t lu?ng ph?c v?, v?i h? th?ng máy, gi*n khoan chuyên nghi?p công ngh? tiên ti?n, chúng tôi cam k?t s? mang d?n cho quý khách h*ng s? yên tâm v? ch?t lu?ng c?a gi?ng khoan v* ngu?n nu?c d?i d*o vô t?n. V?i d?i ngu nhân viên l*nh ngh?, nhi?t tình chúng tôi s?n s*ng tu v?n v* thi công khoan gi?ng công nghi?p, gia dình d? sâu g?n 200mét.
GI?I THI?U V? CO S? KHOAN GI?NG HOÀI NAM
L* don v? chuyên v?c v? các d?ch v? v? di?n nu?c , di?n máy gia d?ng v* công nghi?p th?c hi?n cung c?p , s?a ch?a , các d?ch v? t?i nh* dân d?ng v* công nghi?p hi?n chúng tôi có các d?ch v? ch*nh sau.
D?CH V? DI?N NU?C
L?p d?t h? th?ng di?n nu?c gia dình v* co quan.
S?a ch?a , khoan m?i gi?ng khoan dân d?ng v* công nghi?p.
Th?c hi?n s?a ch?a máy bom nu?c dân d?ng v* công nghi?p
Ghi chú:
Quý khách không ph?i tr? b?t c? lo?i ph* n*o khi không th?c hi?n s?a ch?a
Các d?ch v?, giá c? s? du?c t*nh toán tru?c khi ti?n h*nh s?a ch?a
Các s?n ph?m s?a ch?a luôn du?c b?o h*nh
Di?n tho?i : 0984312258 - Mr . Nam
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Please support this website by checking out our sponsors!

All times are GMT. The time now is 03:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.